Storm

Het besluit van het College van B&W (gevormd door GroenLinks, D66, Culemborg van Nu en PvdA) van eind oktober om in te stemmen met voorontwerp bestemmingsplan voor een tweede windpark heeft een storm van reacties los gemaakt in onze gemeente.

Een voorontwerp bestemmingsplan van initiatiefnemers Eneco en Windwinning Culemborg dat de plaatsing voorziet van 6 nieuwe windmolens (met een maximum van 9) met een ashoogte tussen de 155-180 meter en een tiphoogte (maximale hoogte) van 232 tot 270 meter. Deze nieuwe molens komen aanvullend op de al bestaande 3 molens.

Datzelfde plan krijgt forse tegenwind van de directe omwonenden uit het aangewezen gebied. Deze Culemborgers hebben zich verenigd, en hoe kan het ook anders, in de stichting Tegenwind. Omwonenden die ondanks jarenlang overleg sterk de indruk hebben dat niet naar hen is geluisterd en dat hun leefomgeving en woonplezier moet wijken voor de ambitie van anderen.

Uiteindelijk zal de lokale politiek voor de zomer van 2021 een besluit moeten nemen. Althans dat is de planning. De huidige raad die dan een besluit neemt dat zeker 20 jaar van invloed is op Culemborg, terwijl diezelfde raad richting het eind van haar termijn gaat, want geen 15 raadsvergaderingen later zijn al er verkiezingen op 16 maart 2022.

Na een drukbezochte, weinig inhoudelijke, gemeentelijke informatieavond van eind november heeft de Culemborgse windmolen storm inmiddels ook de regionale, provinciale en zelfs het landelijke nieuws bereikt. En alom klinkt de vraag hoe denkt de lokale politiek over de plannen.

Dat vanuit het recente verleden, vanaf 2014, een aantal politieke partijen/personen actief in de lokale politiek een draai maken in dit dossier mag eenieder voor zichzelf concluderen. Opportunisme is bij sommige een grotere eigenschap dan staan waar je getekend voor hebt.

De VVD Culemborg is in 2014 akkoord gegaan met;

  • Werken aan een groeiend draagvlak voor duurzame energieopwekking met zon, wind en biomassa. Het is noodzakelijk om alle duurzame energiebronnen goed te onderzoeken om doelen op gebied van duurzaamheid te halen.
  • De optie om 6 megawatt extra windenergie serieus te onderzoeken waarbij het draagvlak voor nieuwe molens bij alle inwoners en bij de direct omwonenden belangrijke factoren zijn.

Daar staan wij nog steeds achter met dien verstande dat we kernenergie, waterstof en alle mogelijke nieuwe en toekomstige ontwikkeling nadrukkelijker moeten meenemen in het energievraagstuk. De VVD Culemborg kiest ervoor open te staan voor kansen en niet zoals andere partijen vast te houden aan dogma’s uit verkiezingsprogramma’s. 

We lezen dat het huidige plan van Eneco en Windwinning Culemborg uitgaat van het daadwerkelijk realiseren van 6 windturbines met een vermogen dat ligt tussen de 24 en 36 MW. Dit staat gelijk aan het elektriciteitsverbruik van ca. 43.000 huishoudens op basis van een gemiddeld gebruik per huishouden van 3500 kWh per jaar.

Hiermee past het voorliggende plan misschien wel in de landelijke opgaaf van 6.000 MW windenergie opwekking op land en de daarbij behorende opgave voor Gelderland van 2.305 MW windenergie, maar strookt het niet de Culemborgse Maat van een onderzoeksvraag naar 6 MW extra.  Of het feit dat dit plan stroom opwekt voor 43.000 huishoudens terwijl Culemborg ongeveer 12.500 huishoudens telt.

Wat de VVD Culemborg betreft hoeft onze gemeente, met een relatief kleine oppervlakte, niet de leverancier van windenergie te worden voor gemeenten die zelf helemaal niets doen en/of wel beschikken over veel ruimte. 

Als VVD Culemborg staan achter een uitbreiding van de bestaande windmolen capaciteit van 6 MW. Een mogelijke uitbreiding zal allereerst gefocust moeten zijn op 6 MW aan nieuwe windenergie. Hierbij is het draagvlak van de direct omwonende en inwoners voor ons richtinggevend. Als locatie van eventuele nieuwe windmolens (in aantal zo min mogelijk) heeft direct langs bestaande wegen infrastructuur de voorkeur.

In dit scenario levert Culemborg 12 MW aan windenergie, oftewel voor ongeveer 8.000 huishoudens.

Omdat Culemborg in 2040 energieneutraal wil zijn is de VVD Culemborg bereidt om mee te denken (onder de eerdergenoemde voorwaarden) of de restende benodigde 12 MW, om als gemeente energie neutraal te worden,  (alleen) door windenergie geleverd moet worden om zo alle ongeveer 12.500 huishoudens van duurzame energie te kunnen voorzien. 

De Culemborgse Maat is het uitgangspunt voor de VVD Culemborg en niet de winst/financiële haalbaarheid voor een Japanse Multinational.

In januari 2021 heeft de VVD Culemborg gesprekken ingeland met zowel Windwinning Culemborg als Tegenwind om on nader te laten informeren. Wilt u aan onze afwegingen voorafgaand aan een definitief standpunt bijdragen ? Neem dan contact met ons op?