Van Vuurwerkvrij Zone naar Vuurwerk Zone

We leven in vrijheid en het inperken van vrijheden moet alleen beperkt worden als er ook daadwerkelijk reden en aanleiding toe is. In Culemborg gaan we van de vrijheid om vuurwerk af te steken, met vuurwerkvrijezones, naar een totaal verbod, met vuurwerkzones waar het College van B&W bepaalt waar jij vuurwerk afsteekt in Culemborg. Dan doen we in het nieuwe APV. 

Net als iedere gemeente heeft Culemborg een APV. Een APV, Algemeen Plaatselijke Verordening, is “een op gemeentelijk niveau vastgesteld algemeen verbindend voorschrift. Het is een wetgevende regeling op gemeentelijk niveau “ #wikipedia.  Of te wel “wat het wat mag wel en wat mag niet” boek voor Culemborg.

Tot gisteren stond hier over Vuurwerk het volgende:

1. Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken op een door de burgemeester in het belang van het voorkomen van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.

2. Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken indien zulks gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.

In de raadsvergadering van donderdag 15 oktober is dit artikel veranderd in:

1. Het is verboden om consumentenvuurwerk tot ontbranding te brengen.

2. Het verbod is niet van toepassing op door het college aangewezen plaats.

Wat hiermee verandert is dat het niet langer is toegestaan met Oud&Nieuw in Culemborg vuurwerk af te steken, behalve op een aangewezen plek waar een vuurwerk zone is, in plaats van dat het overal toegestaan was vuurwerk af te steken, behalve op een aangewezen plek waar een vuurwerkvrije zone was.

De plekken waar je straks met Oud&Nieuw nog wel vuurwerk mag af steken worden door het College van Burgemeester ven Wethouders aangewezen. Voor de aankomende jaarwisseling is aangeven dat ondanks dit verbod dit jaar weinig zal veranderen in het afsteek beleid maar hoe naar de toekomst toe met dit verbod wordt omgegaan is ongewis.

De VVD Culemborg heeft niet met dit voorstel ingestemd omdat met deze verandering het LANDELIJK verbod op bepaalde soorten vuurwerk over links wordt ingehaald met een lokaal totaal verbod op vuurwerk in Culemborg.

Dit jaar is met de jaarwisseling voor de eerste keer een LANDELIJK gedeeltelijk vuurwerkverbod van kracht.  Een verbod dat met een compensatieregeling voor (vuurwerk)ondernemers is ingevoerd. Een LANDELIJK gedeeltelijk verbod dat LANDELIJK is ingevoerd na buitensporig en uiterst kwalijke rellen in verschillende andere (grote) steden. 

In Culemborg is er echter al meerdere jaren een neergaande trend te zien van excessen rondom Oud&Nieuw. De bestaande vuurwerkvrije zones hebben daaraan bijgedragen.

De VVD Culemborg vindt dat verbieden een uiterst middel moet zijn en dat voor een eigenzinnige Vrijstad als Culemborg maatwerk kan en moet. Verbieden moet een uiterst middel zijn en pas ingezet worden als andere maatregelen niet helpen.

#zetCLMBRGop1 

#1SterkCulemborg

#aftellennaar16maart2022