Mouwen opstropen, en doen!

Ons Verkiezingsprogramma voor 2018-2022 is vastgesteld, althans in Permanent Beta. Met "Mouwen opstropen, en doen!" willen wij richting geven aan het Culemborgse beleid voor de aankomende 4 jaren. Mist u zaken en wilt u liberale punten inbrengen? Mail naar onze lijsttrekker Han Braam ; han.braam@vvd-culemborg.nl

1        … Waar het prima leven is

1.1      … Waar je goed en betaalbaar kunt wonen

 

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is een plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis en een omgeving die bij je passen. Wij willen dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis en de juiste omgeving kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen.

 

)

We zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. We willen dat er voldoende koopwoningen zijn voor starters en dat er vrije kavels beschikbaar zijn voor mensen die een eigen huis willen bouwen.

)

Het is belangrijk dat nieuwbouw toekomstgericht is. Nieuwbouw wordt aardgasvrij en we

ondersteunen, al dan niet particuliere, initiatieven in Culemborg om ook de bestaande bouw aardgas vrij te maken. Wij zijn voorstander van verduurzaming van bestaande bouw.

)

Een initiatief waarbij particulieren gezamenlijk investeren in de nieuw- of verbouw van woningen middels een vereniging, coöperatie of collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), stimuleren wij.

)

Wij vinden dat inwoners regels uit een bestemmingsplan en een bouwbesluit eenvoudiger digitaal moeten kunnen inzien als zij hun woning willen veranderen.

)

Sociale huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. Scheef wonen, waarbij de huurder eigenlijk te veel verdient om in aanmerking te komen voor de woning, wordt zoveel mogelijk voorkomen. Wij willen dat woningbouwcorporaties hier strenger op toezien en eventueel hun beleid aanpassen. Dit betekent ook dat er meer huur- en koopwoningen voor het middensegment beschikbaar moeten komen om daarmee doorstroming mogelijk te maken.

)

De VVD Culemborg juicht het toe als sprake is van een goed demografisch evenwicht in een woonwijk door spreiding van jongeren, gezinnen en ouderen om de wijk vitaal te houden.

)

In de ontwerpfase van een wijk of gebied wordt (toekomstige) bewoners de mogelijkheid geboden om mee te denken met de (her)ontwikkeling van nieuwe of bestaande gebieden.

)

Bij de inrichting van nieuwe maar ook bestaande openbare ruimten willen we dat er ruimte is voor kinderen om te spelen en te leren.

)

Indien de beschikbare ruimte bij een woning dat toelaat, moet plaatsing van een aparte en zelfstandige woonunit voor de ouder of de mantelzorger tijdelijk mogelijk zijn. Mantelzorg die door naaste familie wordt verleend, wordt hiermee gestimuleerd.

)

Wij willen dat generatie wonen makkelijker te realiseren wordt. De VVD Culemborg spant zich ervoor in om regels hierover te versoepelen. 

)

Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben, geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen.

)

Bij voorzieningen in wijken zijn we voorstander van multifunctionele gebouwen waar echt behoefte aan is, waar oud en jong elkaar kunnen ontmoeten. Dit kan ook een zogenaamde pop-upruimte zijn.

)

In 2024 moeten alle asbestdaken verwijderd zijn, heeft de ministerraad besloten. Door het inrichten

Van een gemeenschappelijk meldpunt bij de gemeente kan sanering van asbestdaken en zonnepanelen collectief worden ingekocht, zodat de kosten voor verwijdering lager zijn. Het ondernemersfonds moet hierbij betrokken worden.

)

In onze gemeente gaan we leegstand tegen, om zo verkrotting, verloedering en criminaliteit te voorkomen.

)

Een goede digitale infrastructuur in onze gemeente vinden wij belangrijk. In de buitengebieden is dit een belangrijke randvoorwaarde om daar te blijven wonen of om er bedrijvigheid te

ouden en te krijgen. Als gemeente Culemborg  investeren we daarin met onze regio partners.

 

 

1.2    … Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water schoon is en het riool 77    gewoon werkt

 

We wonen graag in een schone, leefbare wijk. Zowel de gemeente als iedere inwoner heeft hierin een

rol. Wij vinden het goed dat de gemeente het schoonhouden van de eigen buurt  stimuleert.

 

)

De gemeente gaat verrommeling van wijken tegen. Zwerfvuil, vuilnis rond afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. De kosten worden zoveel mogelijk verhaald op de veroorzaker.

)

We willen het hondenbeleid aanpassen. We willen inzicht hebben in de uitvoeringskosten van de ambtelijke organisatie, om samen met de inwoners een afweging te kunnen maken of afschaffing van de hondenbelasting en het invoeren van een opruimplicht en uitlaatvoorzieningen gewenst is.

)

De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en -verwerking. Als het ophalen en verwerken van afval goedkoper kan dan leidt dit tot lagere kosten en minder gedoe voor de inwoners. We willen zoveel mogelijk afval gebruiken voor nieuwe producten. De gemeente stimuleert de circulaire economie. Dat is een economie waarin gebruikte grondstoffen en producten zoveel mogelijk opnieuw gebruikt worden.

)

We zijn voor de efficiëntste manier van afval scheiden. Afvalvermindering aan de bron moet

worden gestimuleerd, maar we moeten uitkijken dat we er niet in doorslaan. We zetten in op een zoveel mogelijk afvalloze gemeente.

)

Wij willen betere samenwerking tussen gemeente en waterschappen om wateroverlast en verdroging tegen te gaan.

)

We vinden het belangrijk dat we voldoende aandacht schenken aan de ondergrondse

infrastructuur. Steeds meer voorzieningen gaan onder de grond: naast gas, water en elektra ook leidingen voor stadsverwarming (door bio-energiecentrales) en communicatieleidingen. We willen

knelpunten oplossen en ongelukken voorkomen, zodat mensen niet in de kou of zonder water

komen te zitten.

 

1.3      … Waar je kunt genieten van de natuur

 

In Culemborg zijn natuur, landschap en historie met elkaar verweven. Het is onze rijkdom. Het evenwicht tussen deze drie verdient daarom continu onze aandacht. Keuzes hierin maken wij samen met de omliggende gemeenten en in afstemming met de provincie. De nieuwe Omgevingswet geeft ruimte om hierop meer regie te krijgen. Wij willen hier geen extra regels bovenop de Europese, nationale en Provinciaal Gelderse regels. Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. De natuur is toegankelijk voor recreatie. Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen heel goed hand in hand gaan.

 

)

De VVD Culemborg is tegen slipstort in de Redichemsewaard.

)

Wij zoeken de dialoog met wildbeheereenheden om het evenwicht tussen ruimte voor het wild en de belangen van agrarische ondernemers en veiligheid van onze inwoners te garanderen.

)

Wij ondersteunen de instandhouding van zeldzame inheemse dierenrassen en de inheemse vegetatie met focus op de Natura 2000-gebieden, zonder daarbij belangen van anderen uit het oog te verliezen.

)

Om van onze natuur, landschap en historie te kunnen genieten zijn verblijfregels voor jong en oud  noodzakelijk, onder andere voor de hondenbezitters, ruiters, (motor)fietsers en mountainbikers. De VVD Culemborg vindt dat recreanten hun eigen rotzooi opruimen!

)

Bedrijven kunnen helpen natuur en milieu te beschermen. Maar de grote stappen waar de natuur écht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf. Wij willen geen extra gemeentelijke milieuregels of -subsidies.

)

Wij willen eigenaren van stukken natuur de ruimte geven om hun gebieden open te stellen. Een tegenprestatie van de gemeente is redelijk, bijvoorbeeld door het onderhoud van wegen en paden gezamenlijk op te pakken.

 

1.4      … Waar vervoer van A naar B vlot gaat

 

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is dan ook één van de kerntaken van de gemeente.

 

)

Het is belangrijk dat de doorstroming van al het verkeer in het wegennet optimaal is. Culemborg kent vele forensen en dit geeft grote drukte in de spits op de in- en uitvalwegen, richting het station en naar de regionale voortgezet onderwijs locaties.

)

Om het dichtslibben van het wegennet in onze gemeente te voorkomen, willen we werken aan een integraal verkeersbeleid met aandacht voor voetgangers, fietsers en automobilisten.

)

Wij zijn verheugd met de vernieuwing rondom het stationsgebied. Een eigentijds stationsgebied met goede voorzieningen is nodig voor onze inwoners en bezoekers. Wij vinden dat dit onderdeel uit moet maken van een visie op de totale bereikbaarheid en dat een extra onderdoorgang of een verbreding van een bestaande onderdoorgang noodzakelijk is.

)

Op drukke kruispunten wordt periodiek een meting uitgevoerd om te bekijken of de doorstroom en/of verkeerslichten optimaal op de verkeersdrukte zijn afgesteld of dat andere maatregelen nodig zijn.

)

Het is belangrijk dat de bereikbaarheid op orde is en dat er voldoende openbaar vervoer is om je te kunnen verplaatsen, ook in het buitengebied. Wij kiezen liever voor efficiënt en kleinschalig dan voor grote lege bussen. Verschillende vormen van vervoer kunnen beter op elkaar aangesloten worden. Bijvoorbeeld de aankomst- en vertrektijden van bussen en treinen op elkaar afstemmen.

)

Het openbaar vervoer moet geschikt zijn voor alle deelnemers en functioneel bijdragen aan de bereikbaarheid van voorzieningen in wijken, station en binnenstad.

)

Vervoersmiddelen die geen gebruik maken van fossiele brandstoffen zijn een duurzame manier om van A naar B te komen. De gemeente werkt actief mee om modern duurzaam vervoer mogelijk te maken. Zo zorgt de gemeente Culemborg voor voldoende oplaadpunten voor elektrische auto’s en stimuleert het openbaar vervoer over te schakelen op duurzame vervoersmiddelen die geen gebruik maken van fossiele brandstoffen.

)

Steeds meer inwoners kiezen voor een elektrische fiets voor woon-werkverkeer. Wij willen aanhaken bij het initiatief van de provincie voor meer hogesnelheidsfietspaden. De fietsbrug over de Lek is daar een wezenlijk onderdeel van. De VVD Culemborg zet dan in op samenvoeging van de veerponten Culemborg-Beusichem in het verlengde van de Weidsteeg. Hierdoor zal ook de verkeersdruk op de Veerweg en de dijken afnemen.

)

Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Fietspaden en wegen worden zodanig ingericht dat veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan.

)

Wij zijn voorstander van voldoende stallingen en oplaadpunten voor elektrische fietsen. Fietsstallingen en laadpunten bij drukke centra!

)

De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid standaard mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. We zijn voorstander van initiatieven waarmee inwoners en politie samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes).

)

Het aanleggen en onderhoud van wegen is belangrijk, maar kan leiden tot overlast. De gemeente maakt actief bekend wanneer er gewerkt wordt aan de openbare ruimte en doet er alles aan om overlast te beperken en het werk zo snel mogelijk uit te laten voeren.

)

Wij vinden het niet goed dat de overheid de auto als melkkoe gebruikt en het geld in een algemene pot stopt. De VVD Culemborg vindt dat als de gemeente al geld vraagt voor het parkeren, de opbrengsten daarvan in extra of betere parkeervoorzieningen moeten worden gestoken.

Het parkeer compensatiefonds afschaffen.

)

De gemeente dient meer aandacht te besteden aan veilig verkeersgedrag. In afstemming tussen politie en handhavers moet er vaker op verkeersonveilige situaties in de wijken (in de spits tijden) gecontroleerd worden. Bijvoorbeeld te hard rijden in 30km zones, gevaarlijk parkeren of onveilig verkeersgedrag rond scholen en winkelcentra. Mede hierom is het uitbreiden van het aantal handhavers belangrijk.

)

De VVD Culemborg zet in op meervoudige ontsluiting van onze wijken in zowel Oost als West. Voor verkeersafhandeling van de wijken rondom de Waterlinieweg blijven wij vinger aan de pols houden om zo nodig een extra ontsluitingsweg langs het inundatiekanaal te realiseren.

 


 

 

2        … Waar ruimte is voor eigen initiatief

2.1      … Waar inwoners en ondernemers volop de ruimte krijgen

 

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie. Wij juichen deze initiatieven toe.

 

Ondernemers en bedrijven willen financieel gezond zijn en voldoende inkomen hebben om goed te leven. Dat kan in een bloeiende economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente.

 

)

We willen dat inwoners en ondernemers gemakkelijk plannen kunnen realiseren. Wij vinden dat je eenvoudiger en sneller de juiste vergunning moet kunnen krijgen.

)

Culemborg wil, in samenwerking met andere gemeenten in de regio Rivierenland, zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De beschikbaarheid van voldoende opgeleid personeel trekt bedrijven aan en omgekeerd trekken bedrijven goed opgeleid personeel aan.

)

Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Een levendig centrum met aantrekkelijke detailhandel en horeca zijn van toegevoegde waarde voor inwoners en trekken mensen aan van buiten. Daarom willen wij dat de gemeente zo min mogelijk beperkingen oplegt aan ondernemers. 

)

Wij rollen de rode loper uit voor ondernemers en (collectieve) particuliere initiatieven, die op eigen kracht duurzaam resultaten bereiken. Daarnaast bieden we ruimte aan nieuwe ondernemers.

)

Recreatie en toerisme worden steeds belangrijker als dragers van onze lokale economie. Wij willen dat de gemeente recreatieve ondernemers ruimte biedt, zolang het past binnen de natuurwaarden.

)

We versoepelen het beleid voor vergunningen, dus ook voor een klein terras. Tot vier tafeltjes en zestien stoelen is geen vergunning nodig, tenzij de veiligheid in het gedrang komt. Een meldplicht volstaat.

)

Wij waarderen de ondernemers in de veeteelt, land- en tuinbouw. We willen dat de agrarische sector kan blijven ontwikkelen en niet onnodig gehinderd wordt. Zij krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme en natuurbeheer.

)

We juichen het toe als agrariërs ook aan landschapsbeheer doen. Wij zien er niets in om agrarisch gebied onnodig op te geven voor natuurontwikkeling.

)

Winkeliers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun zaak open of dicht gaat. Daar hebben ze de gemeente niet voor nodig. De huidige Winkeltijdenwet geeft de gemeente de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten zodat ze zelf kunnen kiezen of zij op bijvoorbeeld zondag of ’s avonds open willen zijn.

)

Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten. De gemeente betaalt rekeningen daarom binnen dertig dagen.

)

Waar mogelijk willen wij vergunningen afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldplicht of algemene regels. We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan.

)

Gemeente staat 'blurring' (functiemenging) toe, zoals een kapper die drankjes schenkt, een boekhandel met een koffiecorner of een agrariër die een landwinkel runt.

)

Warmte is belangrijk om te kunnen leven en te ondernemen. Op dit moment wordt hier voor een belangrijk deel in voorzien door aardgas. Nieuwe technieken zoals geothermie, warmtenetten en warmtepompen, zullen de rol van gas gaan overnemen. Warmte wordt een sterk lokale en deels regionale activiteit, met vele aanbieders. Dit vergt een overgang van het bestaande gasmarktmodel naar een warmtemarktmodel. De VVD Culemborg is van mening dat de gemeente deze overgang de ruimte moet geven.

)

De VVD Culemborg is tegen langdurige subsidies voor energietransities. Marktrijpe lokale initiatieven kunnen in aanmerking komen voor incidentele steun bij investeringen.

 

2.2      … En waar duurzaamheid óók in het teken staat van ondernemen 

 

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en het milieu. Dat is van belang voor ons, onze kinderen en kleinkinderen. Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de winst. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures en geeft zelf het goede voorbeeld.

 

)

De overheid juicht duurzame innovatie en ondernemerschap toe. Belangrijk bij verduurzaming is het energieneutraal of energieluw maken van de bestaande woningvoorraad. De gemeente bevordert en coördineert dit door het bij elkaar brengen van marktpartijen die gezamenlijk overgangsmodellen ontwikkelen om die aan te bieden aan de eigenaren en bezitters van bestaande woningen.

)

Onze kinderen bieden wij een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid. Wij willen dat schoolgebouwen verduurzamen.

)

Culemborg biedt ruimte aan innovaties. Waar nodig creëert de gemeente hiervoor de benodigde experimenteerruimte, bijvoorbeeld als afval volgens de regelgeving niet gebruikt zou mogen worden als grondstof voor een nieuw productieproces.


 

 

 

3        … Waar iedereen meedoet

3.1      … Waar je met plezier aan het werk bent

 

Werk is van groot belang voor iedereen. Met ons werk verdienen we geld voor een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen, leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.

 

)

Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van wet- en regelgeving.

)

Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken bij de vele verenigingen of buurtinitiatieven die onze gemeente rijk is. Vrijwilligers dragen bij aan een gemeente waarin het aantrekkelijk wonen is.

)

We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. De VVD Culemborg gaat uit van wat mensen wél kunnen, niet van wat zij niet kunnen. Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen daarna weer aan de slag. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen (deels) aan het werk. Eventueel worden bedrijven gecompenseerd voor de extra inspanningen die dit vraagt.

)

Het begrijpen en schrijven van de Nederlandse taal is belangrijk om aan het werk te komen en om

je te kunnen redden in het dagelijks leven. Wat de VVD Culemborg betreft, is  het leren  van de Nederlandse taal een voorwaarde om een bijstandsuitkering te ontvangen.

)

Het hoge percentage laag geletterdheid in onze stad en regio is moet een constant aandachtspunt zijn voor de gemeente omdat dit niet alleen tot afstand leidt in de arbeidsmarkt maar ook sociaal. De laag geletterdheid  moet in samenwerking met bijvoorbeeld de bibliotheek worden verminderd.

)

Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Niemand zakt door het ijs. Mensen die hun baan kwijtraken verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te gaan. Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie wil verrichten, verliest de uitkering.

)

De gemeente zoekt als werkgever de beste kwaliteit; leeftijd of afkomst mag er nooit toe doen.

)

Wij willen dat mensen snel van een uitkeringssituatie naar een betaalde baan gaan, waardoor het inkomen stijgt. Regelingen die dit belemmeren, schaffen we af. We treffen regelingen voor minima die strikt noodzakelijk zijn. We steunen specifieke regelingen voor kinderen die onder de armoedegrens leven. Maar hieraan zitten grenzen: (financiering van) een mobieltje hoort bijvoorbeeld niet tot de middelen die via de gemeente verkregen kunnen worden. 

)

Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde bijstandsuitkeringen worden tot op de laatste cent teruggevorderd, bovenop de boete die wordt opgelegd.

 

3.2      … Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan

 

Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij.

 

)

School is een veilige plaats waar kinderen zich thuis moeten voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van bijvoorbeeld pesten, loverboys, radicalisering en huiselijk geweld en hebben korte lijnen met de gemeente die verantwoordelijk is voor de jeugdzorg.

De vrije schoolkeuze voor je kind vinden we belangrijk.

)

Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, ondersteunt de gemeente initiatieven om (taal- en reken)achterstanden bij jonge kinderen weg te werken, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.

)

Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken intensief samen om kinderen goed voor te bereiden op hun baan voor later. Op het beroepsonderwijs in onze regio wordt aansluiting gezocht met ondernemerschap, zodat het voor jongeren interessant is om in onze gemeente te blijven wonen en werken. Jong ondernemerschap wordt op scholen gestimuleerd.

)

Wij willen dat er goede en veilige mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten of op te halen bij school.

)

Kinderen moet vertrouwd gemaakt worden met verkeerssituaties. Het Verkeersexamen wordt door scholen, ouders en de gemeente jaarlijks op alle basis scholen afgenomen.

)

Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Speciaal onderwijs is de benaming voor onderwijs aan kinderen die vanwege leer- of gedragsproblemen, vanwege lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicaps of door gedragsstoornissen extra zorg op school nodig hebben.

)

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het opvoeden van hun kinderen. Als ouders echter het belang van het kind schaden, is de gemeente aan zet. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is de centrale spil in alle vragen over opgroeien en opvoeden van kinderen. Vanuit dit centrum wordt de jeugdzorg gecoördineerd. Het CJG werkt nauw samen met de sociale teams die helpt bij problemen die spelen op meerdere leefgebieden tegelijk.

)

In de jeugdzorg is de vraag van kinderen leidend voor het zorgproces. Leidraad is, dat er per gezin één eindverantwoordelijke doortastende hulpverlener optreedt.

 

3.3      … Waar iedereen goede zorg krijgt

 

Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dicht bij de mensen aanbiedt. Zorg op maat vinden wij belangrijk.

 

)

De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te begrijpen. In onze gemeente is er gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt. Wij willen deze hulp nadrukkelijk onder de aandacht brengen.

 

)

Zorg op maat staat voorop. Dat betekent ook de verandering van zorg ‘waar u recht op hebt’ naar zorg ‘die u nodig hebt’. We vervallen niet in pakketten en arrangementen, maar bieden de zorg die past bij wat de cliënt nodig heeft. 

 

 

We willen minder bureaucratie en willen verspilling voorkomen. Wachtlijsten dringen we zoveel mogelijk terug. De VVD Culemborg vindt dat als de gemeente sneller kan reageren naar inwoners dan de wettelijke termijnen stellen, dat dit ook moet gebeuren.

We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat zij overbelast raken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om als mantelzorger huishoudelijke ondersteuning te krijgen of respijtzorg (dat iemand anders voor je naaste zorgt als je zelf even weg bent en tot rust wilt komen). De Mantelzorgwaardering die onze gemeente kent en een goed functionerend Steunpunt Mantelzorg koesteren wij.

)

De zorgaanbieders werken samen, denken ‘buiten de kaders’ en laten zich niet voor één gat vangen om de beste zorg te kunnen bieden aan onze inwoners.

)

De zorg waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, onderwerpen we regelmatig aan een kritische zelftoets: waar gaat het goed, waar kan het beter en wat kan weg?

)

We zetten ons ervoor in dat meer gebruik wordt gemaakt van persoonsgebonden budgetten (PGB’s), omdat dit zelfstandigheid stimuleert.

)

Tijdig budgetbeheer is van groot belang. De gemeente moet in overleg met woningcorporaties zo snel mogelijk in actie komen als iemand de huur van een sociale huurwoning niet heeft betaald.

Anders maakt het mensen afhankelijk en kost het de gemeenschap uiteindelijk veel meer geld.

)

Schuldenproblematiek geeft veel dagelijkse stress. Wij willen dat onze jeugd weet hoe je schuldenvrij kunt blijven. De gemeente past de regels met betrekking tot de schuldsanering streng en rechtvaardig toe. Wachtlijsten behoren tot het verleden.

)

Langer thuis blijven wonen willen we allemaal. Dit vraagt soms aanpassingen in de woonomgeving die belangrijk zijn voor het waarborgen van de toegankelijkheid en de (brand)veiligheid. De gemeente krijgt in beeld waar risico’s zijn en zoekt naar oplossingen met de bewoners en betrokken partners.

)

Onze gemeente start met het in kaart brengen van en hulp bieden aan personen die verward gedrag vertonen en daardoor overlast veroorzaken of een gevaar kunnen vormen voor zichzelf of hun omgeving. Wij vinden dit belangrijk.

)

Een kleine groep mensen zorgt voor veel overlast in hun woonomgeving; zij worden gekenmerkt door gedragsstoornissen. Zorg en hulp op maat moet voor deze mensen het credo zijn en blijven, met als doel de overlast voor de omgeving weg te nemen en zo goed mogelijk weer een normaal bestaan in onze maatschappij op te kunnen bouwen.

 

3.4      … Waar ruimte is voor sport

 

Sport is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat iedereen kan sporten. Wij zijn erg blij met de vrijwilligers die zich iedere dag opnieuw inzetten voor hun club, of het nu gaat om het draaien van een bardienst of het meegaan naar een uitwedstrijd van de F’jes. Deze vrijwilligers maken de sport mede tot een succes; daar zijn we trots op.

 

)

Sport- en spelvoorzieningen willen we een vast onderdeel maken van het ruimtelijke

ordeningsbeleid. Denk hierbij aan skatebanen, de hindernisbaan in een park of het speeltuintje in de wijk. Wij willen dat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de huidige faciliteiten in onze gemeente. 

)

Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zo veel mogelijk te laten bewegen.

)

Sport moet toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking.

)

De gemeente volgt nadrukkelijk de ontwikkelingen rond kunstgras en volksgezondheid. Bij een vermoeden van gezondheidsrisico’s treedt de gemeente in overleg met sportverenigingen om de risico’s weg te nemen.

)

Je kunt kinderen niet snel genoeg leren zwemmen. Ieder kind in onze gemeente heeft minimaal zwemdiploma A. In het kader van veiligheid en zelfstandigheid willen wij dat schoolzwemmen wordt heringevoerd. Dit is een gezamenlijke verantwoording van ouders, scholen en de gemeente.

)

Sportclubs en verenigingen moeten efficiënt gebruik kunnen maken van hun eigen en aangereikte middelen. De gemeente voorziet hierin door het koppelen van vraag, aanbod en behoefte.

 

3.5      … Waar aandacht is voor kunst en cultuur

 

Een avondje uit, een boeiend museum, een mooie wandeling... De VVD Culemborg juicht een interessant en gevarieerd aanbod voor de vrijetijdsbesteding toe. Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Onze toeristische trekpleisters, zoals musea en de prachtige natuur die onze gemeente rijk is, zijn van belang. Niet alleen vanwege de mensen die onze gemeente bezoeken of zich hier willen vestigen, maar ook voor mensen die hier al wonen en om hen te behouden.

 

)

Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Culemborg komen, de geschiedenis en cultuur van onze gemeente leren kennen. Wij willen ons culturele erfgoed koesteren. De musea, de

cultuurhistorische verenigingen en evenementen, zoals de Sinterklaas-intochten.

)

Op de basisschool krijgt ieder kind cultuuronderwijs. Wij vinden het goed dat groepen kinderen met verschillende culturele achtergronden in onze gemeente al op jonge leeftijd kennis maken met de Nederlandse cultuur, de cultuurhistorische evenementen en de musea van onze gemeente.

 

  

)

Wij stimuleren kunst en cultuur vanuit ondernemerschap. Dat wil zeggen dat kunst en cultuur zich inspannen om zichzelf (in ieder geval deels) te onderhouden en daarmee zo min mogelijk afhankelijk te zijn van subsidies.

)

Cultuur is van ons allemaal. Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een specifieke groep instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden. Subsidieaanvragen worden hierop getoetst. Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze zoveel mogelijk eigen inkomsten binnenhalen.

)

De bibliotheek is een basisvoorziening met een sociale en educatieve functie. Het aanbod in de bibliotheek moet voor iedereen toegankelijk en gevarieerd zijn. De digitale bibliotheek sluit aan bij de eisen van de moderne tijd en is een mooie ontwikkeling.

 


3.6      … En waar nieuwkomers zich aanpassen


Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar als het veilig is dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland.

 

)

Nieuwkomers in de gemeente Culemborg passen zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Het leren van de Nederlandse taal is een eigen

verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er toegankelijke cursussen zijn in de Nederlandse taal.

)

Er zijn in de gemeente Culemborg veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en

geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland en onze gemeente bieden. Dit verwachten wij ook van anderen.

)

Wanneer de landelijke overheid een beroep doet op Culemborg om asielzoekers op te vangen, gaat onze gemeente hierover het gesprek aan met de landelijke overheid (COA) en met de omwonenden. Draagvlak bij de omwonenden van een eventuele opvanglocatie is essentieel. Als draagvlak alleen mogelijk is door kleinere opvanglocaties, dan zet de gemeente zich daar voor in. Juist ter bevordering van de integratie kan dit oplossingen bieden. Om asielzoekers eerlijk te verdelen over alle gemeenten, vindt er afstemming plaats in de regio tussen buurgemeenten.

)

Als asielzoekers in onze gemeente gehuisvest worden, dan bieden wij aanvullend op wat het COA en Vluchtelingenwerk doen, mogelijkheden om kennis te maken met de Nederlandse cultuur en normen en waarden. Ook stimuleert de gemeente dat zij vrijwilligerswerk kunnen doen.

)

Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. Zij moeten terug naar het land van herkomst. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.

)

De VVD Culemborg vindt een stevig en effectief integratiebeleid belangrijk, want als je volledig geïntegreerd bent, doe je pas echt mee in de maatschappij.        

 


4       … Waar je je veilig voelt

4.1      … Waar veiligheid heel normaal is

 

Voor ons is het van belang dat inwoners, bezoekers en ondernemers van onze gemeente zich veilig voelen. Veiligheid is één van de kerntaken van de overheid en het gevoel van veiligheid is minstens zo belangrijk. De VVD Culemborg wil effectief cameratoezicht, vanzelfsprekend met respect voor de privacy van al onze inwoners. Ook willen we meer blauw en handhavers op straat en voldoende aandacht voor preventie. Daar waar regels overtreden worden, treden wij op. Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in eigen buurt en huis.

 

)

Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar en goed bereikbaar. De hulpdiensten moeten er op tijd zijn als je ze nodig hebt.