Statushouders en vluchtelingen wij praten u graag bij.

Regio Rivierenland, waar Culemborg met 9 andere gemeente deel van uitmaakt is gevraagd 1200 vluchtelingen op te vangen, naast de bestaande opvang van statushouders. De VVD praat u graag bij op onze extra STADSBORREL op vrijdag 10 juni vanaf 20.00 uur over deze laatste ontwikkelingen en horen graag uw mening voor het raadsdebat over opvang van statushouders, AZC en noodopvang. Als u zich via han.braam@vvd-culemborg.nl aanmeldt bent u welkom om met ons over dit onderwerp van gedachten te wisselen en sturen wij u een persoonlijke uitnodiging.

Bij nieuwe ontwikkelingen in de lopende discussie in onze stad over vluchtelingen zouden wij u informeren. Vandaag, donderdag 2 juni 2016 mochten wij het onderstaande bericht ontvangen;

Op 30 mei 2016 heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden binnen de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid over de opgave van Gelderland-Zuid op het gebied van opvang van vluchtelingen.

Dat is een andere opgave dan die met betrekking tot de bestaande taakstelling voor het huisvesten van statushouders.

In dit overleg is een marsroute besproken voor de aanpak voor Gelderland-Zuid. Gelderland-Zuid moet 2.500 plekken leveren voor vluchtelingen. Er moeten vóór september 2016 in Gelderland-Zuid nog 1.300 plekken gevonden worden.

In het overleg is geconstateerd dat het Rijk van Nijmegen tot nu toe bijna alles levert.

Er is nu een verdeelsleutel per gebied gemaakt. Rivierenland moet circa 1.200 plekken realiseren. Er is een verdeling gemaakt naar inwoneraantal. Culemborg zou in die benadering 127 plekken voor zijn rekening moeten nemen. De ondergrens voor het COA is opvang voor 300 vluchtelingen per locatie. Een versnelling in de huisvesting van statushouders zou mogelijk van invloed kunnen zijn op de aantallen. Dat moet dan wel een substantiële versnelling zijn om de asielzoekerscentra te ontlasten.

De doelstelling is, dat alle gemeenten in Rivierenland in gezamenlijkheid, bijvoorbeeld in clusters, deze maatschappelijke taakstelling oppakken om zodoende voldoende volume te realiseren om per opvang minimaal 300 vluchtelingen te huisvesten. Het uitgangspunt is, dat samenwerkende gemeenten dan naar rato financieel zullen bijdragen.

Wij menen dat deze nieuwe informatie dienstig kan zijn voor het raadsdebat op 16 juni a.s.

De Regio Rivierenland met10 gemeenten wordt dus gevraagd verantwoordelijkheid te nemen en gezamenlijk te bekijken hoe de opvang van deze mensen georganiseerd kan worden.

Statushouders en vluchtelingen wij praten u graag bij op onze extra STADSBORREL op vrijdag 10 juni vanaf 20.00 uur over de laatste ontwikkelingen en horen graag uw mening voor het raadsdebat over opvang van statushouders, AZC en noodopvang.

Als u zich via han.braam@vvd-culemborg.nl aanmeldt bent u welkom om dit in goede sfeer met elkaar te bespreken en sturen wij u een persoonlijke uitnodiging.