Redichemse Waard

De VVD ziet kansen waar (vrijetijds)economie en natuur elkaar kunnen versterken en niet hoeven tegen te werken. Werk, milieu en recreatie zijn belangrijk in ieders leven.

© Hans Richter


De VVD ziet kansen waar (vrijetijds)economie en natuur elkaar kunnen versterken en niet hoeven tegen te werken. Werk, milieu en recreatie zijn belangrijk in ieders leven.

Het onbedoeld neveneffect  van het ontzanden van de Redichemse Waard vanaf de late jaren 60, heeft ertoe geleid dat er een schitterend natuurgebied is ontstaan. Een geweldig mooie plas met enorme diepteverschillen, waar het rivierwater tot rust komt en het een ongekende helderheid bereikt, doordat stofdeeltjes kunnen bezinken. Tezamen met zand strand, ontstaat er een aantrekkelijk gebied waar mens en dier graag naar toe trekt.

Grote hoeveelheden watervogels vinden er een goed thuis. Laatst zijn er zelf de IJsvogels gezien die daar met verschillende paren broeden. Ook voor vissen is dit een voortplantingsgebied, bewijzen de miljoenen kleine visjes die elk voorjaar te zien zijn. Er zouden zelfs beversporen zijn. Er wordt gevist, gedoken, gekanood, gezeild, gevaren en gezwommen.

Voor de scouting en jeugdzeilvereniging en talloze dagrecreanten is dit unieke gebied met een klein zandstrandje een klein heiligdom, onder de rook van Culemborg. 

Natuurlijk heeft dit  kleine paradijs een eigenaar. De gemeente heeft het gebied in erfpacht. Er is helaas een situatie ontstaan waarin de ondernemer niet gemakkelijk kan ondernemen en de recreant niet gemakkelijk kan recreĆ«ren.

Een meerderheid in de gemeenteraad heeft zich in december 2015 daar al over uitgesproken en het is dan ook geweldig om te constateren dat dit resultaat aan het krijgen is. De portefeuillehouder sprak deze letterlijke tekst uit op 3 maart jl.

Stand van zaken Redichemse Waard
Tekst t.b.v. mondelinge mededeling van wethouder Stolwijk aan de gemeenteraad
d.d. 3 maart 2016


In de raadsbijeenkomst van december is uitgebreid gesproken over de Redichemse Waard en het belang van het gebied voor de stad. Het college heeft toegezegd op dit moment alles in het werk te stellen om die belangen te borgen. Waaronder ook de, in december uitgebreid aan de orde gekomen, toegangsmogelijkheden tot het gebied vanaf de dijk voor recreatief gebruik. Het college zal voordat vervolgstappen worden gezet in dit dossier deze eerst aan de raad voorleggen.


Hiervoor is een aantal lijnen uitgezet:


Met de eigenaar proberen in der minne tot een voor alle partijen acceptabele oplossing komen.
We onderzoeken verschillende opties, zoals bijvoorbeeld het handhaven van de erfpacht over die delen van het gebied die niet agrarisch gebruikt worden (laten) kopen van het gebied of delen daarvan. Deze laatste optie, koop van het gebied, is op dit moment concreet onderwerp van gesprek met de eigenaar.

Inhoudelijke en juridische bijstand blijft nodig en beschikbaar om de juiste stappen te zetten.

Er zijn diverse, concrete acties ondernomen of in gang gezet.Zoals bijvoorbeeld:

  • Gesprekken vinden plaats met mogelijke partijen die het landschappelijke en/of recreatieve beheer van het gebied of delen ervan voor hun rekening kunnen nemen en die tevens goed inzicht hebben in mogelijke subsidiestromen.
  • Er vindt overleg met de eigenaar plaats om te proberen te komen tot een acceptabele oplossing.
  • Overleg met verschillende betrokken burgers en organisaties (denk aan Stichting Redichem De Geeren, Natuur- en Vogelwacht, initiatiefnemers van de facebook pagina Redichemsewaard) die mee willen denken over mogelijke oplossing.


Gesprekken zijn constructief maar ook nog in een verkennende, aftastende fase. Vanzelfsprekend zal het college de raad nader informeren op het moment dat daar aanleiding toe is.

Ik zal er overigens zorg voor dragen dat deze tekst ook bij partners bekend is en op onze website aan het projectdossier wordt toegevoegd.

Aldus de wethouder.

 

Dat is dus goed nieuws; het college werkt aan een oplossing, we zijn er nog niet, maar de VVD zal het nauwlettend in de gaten blijven houden en blijven sturen naar een acceptabele oplossing voor de eigenaar en recreant en natuur.

Maar weet u nu wat het belangrijkste is aan dit hele proces?

Er dreigde iets heel erg mis te gaan, om allerlei complexe redenen met een ingewikkelde geschiedenis.

Wij, uw volksvertegenwoordigers in de gemeenteraad hebben de signalen gehoord, de belangen herkend en afgewogen en dat aanhangig gemaakt bij het college. Deze hebben begrepen dat er een oplossing moet komen voor de ondernemer, de natuur en de  recreanten en daar wordt nu serieus aan gewerkt.

Daar ben zijn wij trots op.

Dat heeft gemeenteraad bewerkstelligd. Uw volksvertegenwoordigers. Wij blijven voor U dit  -maar ook vele andere zaken- volgen en bewaken. Volksvertegenwoordiger en raadslid blijft mensenwerk maar met uw steun en stem werkt de VVD aan 1sterkCulemborg.