21 januari besluit nieuwbouw Parijsch, Masterplan 2.0

Tijdens het openbare spreekuur van donderdag 14 januari 2016 zal de VVD 2 amendementen en 1 motie indienen met betrekking tot de nieuwbouw in Parijsch. Wij hopen de aankomende week gezamenlijk met de andere partijen dit verder uit te werken en steun voor deze amendementen en motie te krijgen. Zodat tijdens de raadsvergadering van 21 januari, met het besluit over Parijsch, deze met een meerderheid aangenomen kunnen worden.

Tijdens het openbare spreekuur van donderdag 14 januari 2016 zal de VVD 2 amendementen en 1 motie indienen met betrekking tot de nieuwbouw in Parijsch

Amendement Distelvlinderlaan

Richt de Distelvlinderlaan tussen de Laan naar Parijsch en de Zijderupsvlinderlaan in als een onderdeel van de hoofdinfrastructuur van Parijsch, en te voorzien van (een) vrijliggend(e) fietspad(en).

Toelichting
1. Het louter als een fietsverbinding aanleggen van de Distelvlinderlaan (op basis van de tellingen uit 2013 thans bijna 1.500 verkeersbewegingen per etmaal) zorgt in de nabije toekomst - bij de realisatie van de extra woningen in Parijsch Zuid - voor een onevenredig zware verkeersdruk op de overige wegen van de hoofdinfrastructuur; 
2. Ten aanzien van de verkeersdruk mee te wegen dat Parijsch, zoals blijkt uit de tellingen, vooral onderhavig is aan drukke verkeerspieken in de ochtend en avond, en “verspreiding/verwatering” van het piekverkeer dus ten gunste komt aan de leefbaarheid van de wijk;
3. Het handhaven van de bestaande inrichtingsstructuur van de Distelvlinderlaan als deel van de hoofdinfrastructuur vraagt om extra maatregelen ten aanzien van de borging van de veiligheid van fietsers. Hierin kan worden voorzien door de aanleg van (een) vrij liggend(e) fietspad(en); 
4. De bereikbaarheid van de voorzieningen in de wijk en het winkelcentrum (met thans al 15.000 bezoeken per week) dient voor alle verkeersdeelnemers – zowel automobilisten als fietsers en voetgangers te worden gegarandeerd, zonder dat daarbij door een deel van de verkeersdeelnemers behoeft te worden omgereden of een alternatieve route moet worden gekozen;

Amendement Kruising Laan nar Parijsch/Priijsseweg/Ottersingel, ontsluiting Parijsch Noord

Het toevoegen van besluitpunt 6:
De kruising Laan naar Parijsch, Prijsseweg en Ottersingel zodanig uit te voeren dat de verkeerstromen evenredig, gelijk en transparant kunnen bewegen. Bij voorkeur door middel van een rotonde

Toelichting
1. De eerste bewoners van Parijsch (Noord) met bijna 3000 huishoudens, meer dan 7.500 inwoners en bijna 3.500 voertuigen mogen verwachten dat zij vanuit hun wijk net als de nieuwe bewoners op een snelle, overzichtelijke en eenduidige wijze aansluiting krijgen op de ontsluitingswegen Prijsseweg en de Laan naar Parijsch.
2. Geografisch is het is logisch om de Laan naar Parijsch als Noord-Zuid verbinding te laten eindigen op de verbrede Prijsseweg als Oost-West verbinding. De Ottersingel die al in het verlengde ligt van de Laan naar Parijsch vormt met deze 3 wegen een natuurlijk kruispunt.
3. Door deze 3 wegen direct aan elkaar te verbinden door middel van een kruising/rotonde zullen ook de bestaande verkeerstromen, gezamenlijk met de nieuwe verkeerstromen, veilig en eenvoudig woongebied kunnen verlaten. Hierdoor hoeft niet extra gebruik gemaakt te worden van de Zijderupsvlinderlaan.
4. Een verdere verhoging van de verkeersintensiteit op de Zijderupsvlinderlaan leidt tot een onacceptabele situatie, omdat het aantal verkeersbewegingen waaronder parkeren, manoeuvrerende vrachtwagens, laden en lossen, school- en sport kinderen, voor een ongewenste situatie zorgen bij het Koopmansgildeplein, Sporthal en Brede school

Motie aanleg Laan naar Parijsch

De Raad,
Overwegende dat;
- De uitvoering van het masterplan meerdere jaren zal duren;
- De bewoners van Parijsch Noord al 15 jaar geen volwaardige ontsluitingsweg (maar een bouwweg) hebben;
- Nieuwe inwoners de faciliteiten in de wijk hierdoor moeilijker kunnen bereiken;
- De hoofdinfrastructuur nu geen recht doet aan al het verkeer;
- Door het verhogen van het aantal inwoners en de toename van het verkeer in Parijsch de veiligheid op de tijdelijke wegen steeds meer in het gedrang komt;
- Het wenselijk is voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer op de Laan naar Parijsch en de Distelvlinderlaan te scheiden.

Roept het college op
- de aanleg van de hoofdinfrastructuur en met name de Laan naar Parijsch per direct in te plannen en zo snel mogelijk uit te voeren;
- de raad ten spoedigste over de voortgang hiervan te informeren;
- zo nodig een voorschot op de opbrengsten GREX/CV (1) te nemen dmv een lening. Deze lening na een positieve resultaat in de GREX/CV (1) af te lossen. De rentelasten van de eventueel benodigde lening ten kosten van de GREX/CV (1)te laten komen.

en gaat over tot de orde van de dag.


Wij hopen de aankomende week gezamenlijk met de andere partijen dit verder uit te werken en steun voor deze amendementen en motie te krijgen. Zodat tijdens de raadsvergadering van 21 januari, met het besluit over Parijsch, deze met een meerderheid aangenomen kunnen worden.